مجموعه ی ورزشی

مجموعه ی ورزشی هتل با هدف حفظ نشاط و تندرستی میهمانان، امکانات متنوعی را فراهم ساخته است.

مجموعه ی ورزشی