(+9821) 61016
(+9821) 66711449
(+9821) 66727026 - 31
میدان امام خمینی - خ فردوسی جنوبی - خ کوشک مصری - جنب وزارت امور خارجه - هتل بزرگ فردوسی