تماس با ما

تلفن

(+9821) 61016

(+9821) 66727026 - 31

نمابر (+9821) 66711449
پست الکترونیک info@ferdowsihotel.com

FaceBook Ferdowsi International Grand Hotel
نشانی تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، شماره 24

Contact